Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi
Kiralama Sözleşmesi

EMDACAR
İşbu sözleşme ile kiralayan INS İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD ŞTİ VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TICARET LTD. ŞTİ. bu kira sözleşmesi ile tanımlanan aracı sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI ’ya kiralamıştır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSALİNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ. işbu sözleşmede INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret olarak anılacaktır. KİRACI, aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu, vs.) kira ücretini Demeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm hak, borç ve yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracı’nın sözleşmede belirtilen adrese yapılan tüm bildirimler geçerli olacaktır. 
 1- KİRACI, aracı, stepnesini, anahtarlarını, tüm lastiklerini, araca ait ruhsat, otopark kartı vb. belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde hizmet bölgesi içerisinde önceden belirlenen istasyona belirtilen günde ve saatte iade ve teslim edecektir. KİRACI bütün uzatmalar için INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e başvuracak ve INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI ’nin aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiş sayılmakta olup INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, aracın bulunması ve teslimi için her türlü işlemi yapabilecektir. KİRACI kiralanan araç için yol bulma cihazı(navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ek hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlere dair ek ücreti ödemekle yükümlüdür.
2- KİRACI aracı aşağıda açıklanan şekillerde veya hukuka aykırı şekilde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraf ile zarardan sorumlu olacaktır: a) Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı Uyuşturucu, silah, kaçak mal vb. maddelerin taşınmasında, b) Fuhuş, uyuşturucu ticari vb. Yasa dışı işlerde, c) Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya ekmekte, d) Açık veya gizli olarak ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında, e) Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında, f) Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış kişilerce veya ehliyetsiz olarak kullanılması veya KİRACI ve sözleşmede belirlenen ek sürücü dışında üçüncü kişi/ler/e kullandırılması, g) Aracın iddia ve yarışlara katılması, motor sporları ile bunlara hazırlık denemelerinde (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri v.b.), h) Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda ve de hızda, i) Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol artlarında, j) Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan feribot, gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında, k) Hayvan taşımacılığında. l) Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlarda tüm cezai ve hukuki sorumluluğu masraf ve faizleri ile birlikte kiracı üstlenecektir.
3- Sözleşmeye konu araç durumuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret KİRACI ’dan ek güvence bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminatlar tahsil edebilecektir. KİRACI bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI ’nın ve/veya ek sürücünün sürücülüğünün iptal olması, ehliyetine el konulması vb. aracı kullanmasına mani olan durumlarda KİRACI derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli, cezai ve idari yaptırımlardan vs. tüm zararlardan KİRACI tek başına sorumlu olacaktır. KİRACI ve ek sürücü kiraladığı araca ilişkin işbu sözleşmede belirtilen yaş sınırını geçmiş ve sürücü belgesine sahip olmalıdır. Araç kira sözleşmesi başlangıcında bilgileri kaydettirilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan ek sürücü/sürücüler tarafından da kullanılabilir. KİRACI kiralanan vasıtayı kullanım yetkisi tanıdığı kişinin tüm bu sözleşme hükümlerine uymasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm zarardan tamamen KİRACI sorumludur.
4- KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in talebi üzerine aşağıda belirtilenleri, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in belirlediği koşullarda ödemekle yükümlüdür. 
a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedeli.  
b)KİRACI ’nın imzasını atarak kabul ettiği ek sigorta ve poliçe paketlerinin ücretlerini, tek yön ücretini, kanunen uygulanan vergileri, yakıt seviyesinin teslime göre düşük olması nedeniyle eksik kalan yakıt miktarının en az%30’u oranında hizmet bedeli ile akaryakıt bedelini, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini ve bu sözleşmede gösterilen diğer ek ödemeleri ödemekle yükümlüdür.
5-KİRACI, belirtmiş olduğu T.C. kimlik numarası bulunan kimlik veya pasaport, sürücü belgesi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e bildireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki Uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez. 
6- KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’ten Araç kiralama hizmeti alabilmek için işbu Sözleşmeyi ve işbu Sözleşme’ de belirtilen tüm şartları kabul eder. KİRACI olan kişiler, tüm KİRACILIK şartlarının yerine getirileceğini, KİRACILIK şartlarının  yerine getirilmemesi durumunda işbu sözleşmenin INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini ve ayrıca bu sözleşmedeki haklarının devredilemeyeceğini kabul ederler. 
7-KİRACI, KİRACI olma aşamasında INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından alınan bilgilerin ve görsellerin sisteme kaydedileceğini ve saklanacağını, ehliyet şartlarının INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından belirtilen kiralama şartlarına uygun olması gerektiğini; kabul, beyan ve Taahhüt eder. İşbu maddede belirtilen ve INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından bildirilen şartların tamamının mevcut olmaması halinde KİRACI, aracı teslim alamayacağını kabul eder. Belgelerde eksiklik bulunması halinde araç teslimi yapılmayacağı gibi aracın 1 günlük kira bedelini kiracı ödemek zorunda kalacaktır. Kiralama sırasında KİRACI’ nin geçerli sürücü belgesini yanında bulundurması zorunludur. Aksi takdirde bu nedenle doğabilecek bütün ücret ve cezalardan KİRACI sorumludur. 
8-INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret Araçlarını kiralamak için KİRACI tarafından aracın seçilmesi ve kiralama talebinin gerçekleştirilmesi zorunludur. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, bahse konu kiralama talebini tek taraflı olarak kabul veya reddetmeye, aracın hasarlanması, kullanılmasının imkânsız hale gelmesi veya KİRACI tarafından araçtan beklenen faydanın sağlanamadığının belirtilmesi halinde aracı muadili bir araç ile değiştirmeye yetkilidir. 
9- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, Kiracı’nın kendi adına düzenlenmiş ve geçerliliğini beyan ve taahhüt ettiği TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini, en az 1 yılını doldurmuş otomobil kullanımına uygun sürücü ehliyeti fotokopisini ve bilgileri doğrulamak amacıyla fotoğraf ve/veya video görüntüsünü talep etmeye yetkilidir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, KİRACI ’nin kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun ve finansal durumunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak KİRACI hakkında bilgi edinme, kredi ve risk raporu alma hakkına sahiptir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, bahse konu belgelerin sunulmaması veya temin edilmemesi durumunda kiralama yapmama ya da iptal etme hakkını saklı tutar. 
10-KİRACI, son bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle ehliyetine el konulmadığını ve işbu Sözleşme şartlarına uygun hareket edeceğini beyan ve kabul eder. KİRACI ’nin vermiş olduğu bilgi veya belgelerin hatalı olması veya işbu Sözleşme ve kurallara uymaması durumunda, bu durum Sözleşme’nin ihlali addedilecek ve INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e, işbu Sözleşme’nin 11. Maddesindeki şartlar dahilinde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı verecektir. 
11-KİRACI, tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi rızası ile yapıldığını kabul ve beyan eder. KİRACI tarafından Araç’a fiziksel erişimin sağlanması ve işbu sözleşmenin KİRACI tarafından onaylanmasına müteakip Araç teslim edilmiş sayılır. Araçtaki hasarları veya eksikleri bildirme, Araç kapılarının açılmasını sağlayarak aracın çalıştırılması gibi tüm işlemler ile INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e verdiği elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerden bizzat KİRACI sorumludur. Uyuşmazlık durumlarında INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret kayıtları geçerli olup KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından üretilen her türlü kayıt ve dokümanı delil olarak kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul eder.
12- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret rezervasyon yapılan Aracı her zaman muadili bir araçla değiştirme hakkına sahip olup aynı grupta araç bulunmaması halinde bir başka gruptan araç verme ve rezervasyon bedelini iade ederek sözleşme yapmama ve  sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 
13- Araç kiralamalarına ilişkin uygulanacak olan tarife, ücret, hizmet bedeli ve diğer tüm ücretler INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından sözleşme ekinde belirtilen tutarlardır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, ilan ettiği, tarife, ücret, hizmet bedeli ve diğer tüm ücretleri en geç ilgili kiralama öncesinde herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.  Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret yapıldığı yer ve zamana göre farklı ücret uygulama hakkını saklı tutar. İlan edilecek yeni fiyat ve ücretlendirmeyi KİRACI peşinen kabul eder.
14-KİRACI, kiraya konu Aracı kullandığı süre bazında kiralama bedeli ödemekle yükümlüdür. Ücretlendirmeye ilişkin tüm detaylar EK-1 de yer almakta olup INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in kiralama koşullarını ve ilgili ücretleri değiştirmeye ilişkin hakları saklıdır. 
15-KİRACI sadece kendisine ait olan bir kredi kartı ile işlem yapabilir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret banka işlemlerinde yaşanacak gecikme veya hatalardan
 sorumlu değildir. 
16- Araç kiralama bedeline HGS, OGS, köprü geçiş bedelleri, otoyol bedelleri, feribot bedelleri gibi ek hizmetler ve kullanımlar dâhil değildir. Bu kullanımlar, KİRACI ’den ayrıca tahsil edilir. KİRACI tarafından teslim aracın teslim alınması (?) ile birlikte ücretlendirme başlar. KİRACI aracın anahtarını ve aracı INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e bırakmadığında, kiralama anahtar ve aracın geri teslim edilmesine kadar devam eder ve bu süre zarfında geçen süreye ilişkin ücret KİRACI ’dan tahsil edilir. Aracın hasarlı teslim edilmesi halinde tamiratın gerçekleşip aracın yeniden kiralanabilir hale gelmesi zamanına kadar geçen süreye ilişkin ücret, KİRACI ’dan tahsil edilir.
17-Kira ücreti, EK de belirtilmekte olup kira süresine bağlı olarak fiyatlandırılır. Tüm hesaplamalarda INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret verileri dikkate alınır. 
18-KİRACI, işbu sözleşme ve kiralamadan kaynaklı tüm sözleşmese ve yasal ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
19-KİRACI, işbu Sözleşme kapsamında yapılan kiralamalar ile ilgili kira bedellerini, tüm otopark, köprü ücretlerini, HGS/OGS ve otoyol geçiş giderlerini, HGS/OGS cezalarını, trafik para cezalarını, kendi kusurundan kaynaklanan hasar/zarar bedellerini, yargılama gideri ve vekalet ücretlerini, hizmet bedellerini ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme’ den ve kiralama işleminden kaynaklanan sair tüm bedelleri ve KDV tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
20-KİRACI kiralama işlemlerine ilişkin ödemeleri nakit veya kredi kartı üzerinden yapacaktır. KİRACI ’nin işbu Sözleşme kapsamında ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir bedeli zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi durumunda bu durum Sözleşme’nin ihlali addedilecek, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e, işbu Sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı ve ödenmemiş bedellerin talep ve tahsili hakkı verecektir. KİRACI söz konusu bedelleri, fatura tarihinden itibaren işleyecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi ile birlikte INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI ’nin herhangi bir borcunun bulunması durumunda INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, KİRACI ’nin kiracılığını askıya almaya, iptal etmeye, kiralama taleplerini karşılamama hakkına sahiptir. KİRACININ borcunun faizi, vadenin bitiminden ve ihlalin oluştuğu günden itibaren hiç bir ihbara ya da ihtara gerek kalmaksızın işlemeye başlar.
EMDACAR
21-Kiralamanın başlamasını takiben plaka numarası belirtilen Araç’ın KİRACI tarafından fizikken teslim alınması ile Araç KİRACI ’ya teslim edilmiş ve kiralanmış olup, KİRACI, aracı işbu Sözleşme koşullarında ve ilgili mevzuatlarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ve işbu Sözleşme ’de belirtilen diğer ücretleri/bedelleri ve bu bedellere ilişkin KDV’yi ödemeyi ve işbu Sözleşme ’de belirtilen tüm hususları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
22- Araç, kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI ve ek sürücü/ler dışında herhangi bir kimse tarafından kullanılamaz/kullandırılamaz. Kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI dışında, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret nezdinde KİRACI sıfatına sahip olan diğer kişiler de yukarıda yer alan hüküm kapsamında aracı kullanım hakkına sahip olmayacaktır. Aracın kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI ve ek sürücü/ler dışında bir başka kimse tarafından kullanılması/kullandırılması durumunda işbu Sözleşme ‘de yer alan sigorta ve teminatlara ilişkin tüm hükümler geçersiz olacaktır. Bu durumda, kiralama işlemi esnasında oluşan (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) tüm hasar/arıza/zarar maliyetlerinden kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI sorumlu olacaktır. KİRACI, aracı bir başkasına kullandırması sebebiyle ortaya çıkacak tüm zarar ve cezalardan tek başına sorumlu olacaktır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’inin ödemek durumunda kalacağı bedellere ilişkin olarak KİRACI ’ya rücu hakkı saklıdır. 
23-KİRACI, Aracı teslim alınmadan önce aracın içindeki ve dışındaki olası hasarlar için aracı gözle muayene etmeyi ve araca ait resmî belgelerin ve anahtarın mevcut olup olmadığını kontrol etmeyi kabul eder. Herhangi bir hasar veya araca ilişkin herhangi bir eksiklik tespit ederse derhal INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’i bilgilendirmekle yükümlüdür. Yapılan kontroller neticesinde KİRACI tarafından INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e aksi beyan edilmediği sürece Araç, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından KİRACI ’a tüm lastikleri, anahtarı, stepnesi, ilk yardım çantası, yangın tüpü, paspas, araca ait belgeleri, aksesuarları, küllük, aracı çalıştırmaya yarayan cihaz gibi teçhizat ve avadanlıklarıyla birlikte, teslim edilmiş olarak kabul edilecektir. Bu durumda KİRACI, aracı, kaporta ve mekanik açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, Araçta gözle görülür hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını Kiralama başlangıcında onaylayarak kabul eder. Aracı kullanmadan önce KİRACI tarafından gözden geçirme şeklinde gerçekleştirilen muayene kapsamında olağan koşullarda gözle görülebilir, tespit edilebilir ve gizli olmayan herhangi bir hasar/eksiklik hakkında bilgi verilmeme-si/eksik bilgi verilmesi durumunda, söz konusu hasar/eksiklikten bizzat KİRACI sorumlu tutulur. Aracın fiziki durumuna ilişkin çizim ekte yer almaktadır.
24-KİRACI, Araç üreticisi tarafından hazırlanan Araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, aracın iyi durumda bulunmasını kabul ve taahhüt eder. 
25-KİRACI aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, işbu sözleşme ve ekleri sınırları içerisinde kullanacağını ve bu sınırlar içerisinde kiralamayı bitireceğini kabul eder.  Belirtilen sınırlar dışına çıkıldığında tüm sorumluluk KİRACI ’ya ait olup ortaya çıkan her türlü maruz kalınan zarardan KİRACI sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ek olarak objektif sorumluluk (kusursuz sorumluluk) kapsamındaki hükümler saklıdır.
26-Aracın tüm otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferleri, kilometre aşım ücretleri KİRACI ’ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse  bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRACI 'ya ulaşan ceza makbuzları INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri hizmet bedeli de eklenerek KİRACI 'dan tahsil edilecektir. Kira süresi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI (“kira süresi içerisinde doğan” ifadesi eklenebilir) işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından itiraz edilmesini talep edemez, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret 'den herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri, kilometre aşım ücretleri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme, bildirime, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın KİRACI 'dan talep ve tahsil etmeye yetkilidir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret'in bu yetkisi Sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, Sözleşme sona ermiş olsa dahi INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri, kilometre aşım ücretleri ile hizmet bedellerini herhangi bir izne, hükme, bildirime, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın KİRACI 'dan talep ve tahsil etmeye yetkilidir. KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in bu yetkisini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
27-KİRACI, kiralama işlemini yapmış olduğu bölge içerisinde aracı INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e iade etmekle yükümlüdür. Güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı halinde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret işbu genel  koşulları hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme ve ivedilikle yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. Aracın Hizmet Bölgesi içerisinde iade edilmemesi veya makul şüphe ile kiralama işleminin INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından sonlandırılması halinde araç hizmet bölgesine geri getirilinceye veya araçta hasar olması halinde araç yeniden kiralanabilir hale gelene kadar yapılacak tüm masraflar (vale şoför, çekici, hizmeti, yakıt, geçiş ücretleri vs.) ve her türlü zarar, yoksun kalınan kar KİRACI tarafından karşılanacaktır. 
28-KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in yazılı izni olmadan araçta hiçbir değişiklik yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur. 
29-KİRACI, araç içine güvenlik sebebiyle yerleştirilmiş olan GPS vb. sistemler ile araçta donanım olarak var olan/eklenmiş olan diğer donanım ve sistemlere herhangi bir şekilde
 müdahalede bulunmayacağını, cihazın ayarlarını değiştirmeye, cihazı araçtan sökmeye veya kablolarını kesmeye çalışmayacağını taahhüt eder. Söz konusu fiiller INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından tespit edilebilmekte olup güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret'in takdirine bağlı olarak) halinde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret işbu genel koşulları hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın tek taraflı olarak feshetme, yasal yollara başvurma ve ilgili bilgileri kullanma, işleme, yayma, paylaşma hakkına sahiptir. 
30-KİRACI aracı her zaman araca uygun yakıtla bulunmasını ve iade esnasında teslim alınan yakıttan az yakıtla geri bırakılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in yakıt dolum işlemi kapsamında katlanmak zorunda kaldığı masrafları ve eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30 u oranında hizmet bedelini KİRACI ’dan tahsil etme hakkı saklıdır.
31- Araç içinde sigara içilmesi, alkol kullanılması, uyarıcı ve etken madde ile her türlü yasaklı madde kullanılması, aracın kumaşına ve iç aksamının kirlenmesine neden olacak şekilde
 kirletilmesi sözleşme ihlali sayılacak olup KİRACI aracın içinin ve dışının temiz ve düzenli olarak, bırakılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde Araç içerisinde evcil hayvan taşınması durumunda da kiralanan Araç, diğer KİRACI’ların kullanımına engel olmayacak şekilde (temiz, tüy vs. arınmış olarak) bırakılmalıdır. Aksi takdirde KİRACI, araç ile ilgili oluşacak temizlik bedellerini ve kirlilikten dolayı oluşabilecek diğer masrafları, işbu bedelinin en az %30 u oranında hizmet bedeli ile birlikte INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e ödemekle yükümlüdür. 
32-KİRACI, kendisi tarafından sağlam ve iyi durumda teslim alınan araçta, kendisinden kaynaklı kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı
olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, karterde oluşan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen
 aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü
 mekanik ve elektrik dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ile kendi kusurundan kaynaklanan her türlü zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
33-KİRACI, tarafından kiralama bedelini karşılama kabiliyetinin ortadan kalktığının INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından tespit edilmesi KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e kiraya konu araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma ve kira işlemini bitirme yetkisi tanır. KİRACI bu konuyla ilgili olarak aracın kiralama işleminin bitirilmesi sebebiyle INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’den hiç bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
34-KİRACI tarafından teslim alındıktan sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın KİRACI ’nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI ’nin sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir/şerh konulması ve/veya aracın Yediemine ve/veya INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e teslim edilmesi halinde hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kira ilişkisi kendiliğinden sona erer. Bu durumda KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları, masrafları, yoksun kaldığı karı, yeniden kiralanana kadar arada geçen günlerin kiralama bedeli ile birlikte ayrıca kiralama ilişkisi sona erse/Sözleşme fesih olsa dahi, tedbir/şerhin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait rayiç kira bedelini nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI aracın el koyma / müsadere tarihindeki rayiç bedelini de INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, bu hallerin herhangi birinin varlığı durumunda işbu Sözleşmeyi haklı nedenle ve tek taraflı olarak ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın feshetme hakkına sahiptir.
35-Aracın KİRACI ’nin kullanımından kaynaklanan tüm otopark, hgs, ogs, tünel, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferleri KİRACI ’ye ait olup, KİRACI
 tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde KİRACI ve/ veya Kullanıcı KİRACI ’nin kullanımından kaynaklanan her türlü cezadan KİRACI sorumlu-dur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, cezanın ilişkin olduğu sürede ilgili araç KİRACI ’ye tahsis edilmiş ise mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kiralanan araçların KİRACI ’nin kullanımında olduğu dönemde düzenlenecek ogs/hgs, köprü, otoyol geçiş ve otopark giderleri ile trafik para cezalarına ilişkin INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’ya ulaşan ceza makbuzları INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından ödenecek ve ödenen miktar KİRACI ’dan talep edilecek veya doğrudan kiralama başında bildirilen kredi kartından kesilecektir. Aksi halde KİRACI, işbu tutarları ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI ogs/hgs, köprü, otoyol geçiş ve otopark giderleri ile trafik para cezalarına INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından itiraz edilmesini talep edemez, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz. Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretle-ri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin KİRACI ‘den tahsil etmeye yetkilidir. (bu madde 26. Maddenin aynısı, içerikler aynı gereksiz bir tekrar olmuş).
36-INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret araç içerisinden çalınan ve/veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz. KİRACI, aracı güveli olan bölgelere park etmek, aracın başında olmadığı zamanlarda  aracı kilitli tutmak, anahtarını başka kişilere teslim etmemek, aracın güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, özenli davranmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda doğan/doğacak zarar ve masrafları KİRACI katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
EMDACAR
37- Aracın KİRACI ’nin kullanımı sırasındaki eylemleri nedeniyle trafikten men edilmesi, yetkili merciler (Mahkemeler, Savcılık vb. İdari merciler) tarafından kayıtlarına şerh ve tedbir
konulması durumlarında kullanılamamasından kaynaklı her türlü zarar günlük kira bedeli, her türlü otopark, çekici vb. harç ve masraflar, yargılama gideri, adli ve idari cezalar, teminat tutarları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar, ceza ve masraftan KİRACI sorumludur.
38-KİRACI aracı Türkiye ülke sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zarardan KİRACI sorumludur. Aracın yurtdışına çıkarılması durumunda araç bedeli, yurt dışı çıkış-giriş harç ve masrafları, gümrük işlem harç ve masrafları ile sigorta bedelleri vs. KİRACI tarafından karşılanacaktır.
39- Araçlarda kullanılan yakıt tipi KİRACI ’nin bilgisi dahilinde olup, yakıt hatası nedeniyle doğacak her türlü masraf ve zarardan KİRACI sorumludur.
40- İşbu Sözleşme kapsamında kiralanan/kiralanacak araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından belirlenecek limit ve teminat kapsamını haiz Rent a Car Kaskosu INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından yaptırılacaktır. Deprem / G.L.K.H.N.H.T (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ) /Sel/Su Baskını nedeniyle araca (trafik kasko sigorta poliçesinin teminatı ve/veya limiti dışında kalan haller), gerek diğer motorlu kara nakil araçlarına ve gerekse sürücüye ve/veya üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil araçlarının karıştığı kazalar nedeniyle (trafik, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza sigorta poliçelerinin teminatları ve/veya limitleri dışında kalan haller) sürücüye, diğer motorlu kara nakil araçlarına ve üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel maddi ve manevi tazminatlarda dahil olmak üzere her türlü zarardan KİRACI sorumlu olacaktır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in sigorta teminat kapsamı dışında veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranında işleyecek temerrüt faizi ile birlikte INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
41-INS Ticaret, KİRACI’ye kiralanan aracın uğrayacağı hasarların onarımı için; hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan “Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları” “Kasko” içeriği (a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, b) Gerek hareket gerek durma halinde iken kullanıcının iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, d) Aracın yanması, e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi riskleri dahil ancak Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar başlıklı A.4. maddesinde sayılan teminatlar/haller hariç olmak üzere) (kısaca “kasko sigortası genel şartları” olarak anılacaktır) geçerli kabul edilerek işbu kasko sigortası genel şartlarına uygun olarak Hasar Onarım Güvencesi uygulayacaktır. Hasar Onarım Güvencesi, limiti hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler ve teminat kapsamı dahilinde, hasar nedeniyle kiralanan araçta oluşan hasar ve zararların karşılanmasını sağlar. Hasar onarım güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilinde olup, rayiç değerin belirlenmesinde, hasar olay/tarihi itibariyle yürürlükte olan ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan rayiç değerlere ilişkin liste esas alınır. Hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğitarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamı ve/veya limitleri dışında kalan her türlü zarar ve tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan KİRACI sorumludur.Hasar ve zararın güvence kapsamında olup olmadığının tayininde INS Ticaret yetkili olup, KİRACI bu tespite itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.TARAFLAR bu hususta mutabıktır. INS Ticaret dilerse, bahse konu hasar onarım güvencesinden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçe ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Aracın kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI dışında bir başka kimse tarafından kullanılması/kullandırılması durumunda işbu Sözleşme’de yer alan sigorta ve teminatlara ilişkin tüm hükümler geçersiz olacaktır. Bu durumda, kiralama işlemi esnasında oluşan (bunlarla sınırlı olmamakla beraber) tüm hasar/arıza/zarar maliyetlerinden kiralama işlemini gerçekleştiren KİRACI sorumlu olacaktır. (poliçenin hasarsızlık indiriminin kaybına ilişkin bir hüküm mevcut değil. Takdir halinde eklenebilir.)
42- Hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamında olması kaydıyla, hasar
onarım bedeli …………………….. TL tutarı aşmayan kiralanan aracın kasko hasarlarında KİRACI beyanı, sürücü ehliyeti ve resim ile hasar onarım talebi yapılabilecektir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin işbu limitlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Araç anahtarının kaybolması ve çalınması nedeni ile aracın güvenliğini sağlamak için anahtarın kopyalanması, alarm ve mobil izlerin yeniden kodlanması veya kilit sisteminin değiştirilme maliyeti KİRACI ’nin sorumluluğundadır. Ayrıca araç içinde veya üzerinde airbag, radyo-teyp, jant kapağı, anten, stepne, arma, silecek kolu, benzin depo kapağı vs. gibi parçaların çalınması halinde ve hasar onarım bedelinin ……..…………. TL tutarı aşması halinde resmi kurumlardan alınacak belgelerin temini ve ibrazı zorunlu olup bu tip hasarlar beyanla karşılanmayacaktır. 
43-Sigortaların ve Hasar Onarım Güvencesinin geçerli olabilmesi için, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet, ruhsat, trafik sigorta poliçesi gibi belgelerin asılları veya trafik kaza raporu, alkol raporu için tasdikli, diğer evraklar için fotokopileri kaza tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde (kaza yapan araçların kullanıcıları tarafından düzenlenen maddi hasarlı kaza tespit tutanakları aslı veya tasdikli fotokopileri 1 (bir) iş günü içerisinde) tam ve eksiksiz olarak INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin istediği servise teslim edilecektir. Hasarlı araçların onarımı INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in belirleyeceği servislerde yine INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından belirlenecek orijinal ya da muadil parça ile yapılacaktır. KİRACI ’nin hasar onarımlarını bizzat yaptırma hakkı olmadığı gibi bu konuya ilişkin yapılan teklifler de INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından dikkate alınmayacaktır. KİRACI ’nin işbu Sözleşme ’ye aykırı şekilde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in bilgisi dışında hasar onarım işlemlerini yaptırması durumunda INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin yapılan onarımı uygun görmemesi hakkı saklı olup aracın uygun hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar KİRACI ’dan tahsil edilecektir. Bu rapor ve belgeler her türlü hasarda sigortalardan ve hasar onarım güvencesinden yararlanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar/zarar bedeli ve tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca raporları alınmış olsa dahi, sigorta şirketinin veya INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin sahte rapor, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması vb. herhangi bir sebeple ödeme yapmayı kabul etmediği veya sigorta veya hasar onarım güvencesi teminat kapsamı ve limiti dışında kalan hallerde, hasar/zarar bedeli ve tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ve kendisine tahsis edilen aracın kira bedeli KİRACI tarafından ödenecektir.
44-KİRACI, araç KİRACI ’ya teslim edildikten sonra, araç ve parçalarının çalınmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür.
KİRACI ’nin, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade etmesi ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e ibraz edilecektir. Söz konusu raporların, KİRACI ’dan kaynaklı nedenlerle KİRACI tarafından olayın meydana geldiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde verilmemesi veya olayın KİRACI ’nin ihmal veya kusurundan kaynaklanması veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi, emniyeti suiistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma ve benzeri durumlarda KİRACI aracın veya araç parçalarının/donanımların birinci el (sıfır-orijinal parça) güncel satın alma bedellerini derhal INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRACI işleyen kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır.
45- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden ya da çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’i bahsedilen türde bir kayıp, çalınma ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, şikâyet ve zarardan şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra eder. (yine36. Maddede yer alan içerik tekrar edilmiş.)
46- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
47- Kiralanan araçların kiralandıkları süre içinde 3. kişilere verdikleri zararlardan doğacak her türlü maddi ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, sigorta ya da SGK rücu
 talepleri ve giderleri INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından yaptırılan Zorunlu Trafik Sigortası ve Rent A Car Kasko limitleri ve/veya teminatı kapsamında karşılanmaması ve INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaretin herhangi bir bedel ödemekle yükümlü olması halinde, bu tazminat ve giderlerden KİRACI sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Hasarsızlık indirimi kaybı da eklenebilir. Yukarıda 41. Madde kapsamında da belirtmiştik.)
48- İşbu Sözleşme kapsamında kiralanan araçlarla ilgili olarak yasalarda tanımlanan "işleten" sıfatı KİRACI ’ya ait olup, mer'i mevzuatta tanımlanan "Araç İşleten Sorumluluğuna ilişkin
tüm borç ve yükümlülükler araçların teslimini müteakip kira süresince KİRACI ’ya intikal edecektir. Araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur Bu sebeple INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in herhangi bir ihmal veya kastı olmaksızın maruz kalıp, ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI derhal tazmin edecektir. 
49- Sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRACI ’nin kira süresi içinde KİRACI ve/veya Kullanıcının kusurlu hareketi ile meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir. 
50- Araçlardan herhangi biri veya tamamının KİRACI ve/veya Kullanıcının ihmali veya kusurlu hareketiyle hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret sorumlu  değildir. 
51- Kiralanan araç kaza nedeniyle hareket ettirilmeyecek düzeyde hasar görürse KİRACI, sözleşmede belirtilen gerekli evrakı hazırlayıp, yönlendirilen yol yardım ekibine aracı teslim etmekle yükümlüdür. Hasarlı araçlar yol yardım veya çekiciye teslim edilene kadar KİRACI aracın yanından ayrılmayacak olup araç yol yardım ekiplerince teslim alınana kadar kiralama işlemi sonlandırılmayacaktır. KİRACI ’nin sorumluluğunu yerine getirmediği durumlarda, doğacak tüm zararlar KİRACI ’ya rücu edilecektir. 
52- Kiralanan aracın çalınması durumunda KİRACI, sözleşmede belirtilen gerekli evrakları hazırlayıp, yönlendirilen INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret temsilcisine teslim etmekle yükümlüdür. 
EMDACAR
53-KİRACI hiçbir yazı, logo vs. materyali araçlara yapıştırmak, takmak, asmak vs. surette kullanamaz. Aracın bu şekilde kullanılmasına ilgili makamlarca izin verilmemesi kira bedelinin
azaltılması veya ödenmemesi sebebi teşkil etmeyecek olup bu halde de KİRACI kira bedellerini ödeyecektir. İşbu yazı ve logolardan kaynaklanacak ilan ve reklam vergileri KİRACI ’ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Araçların iadesi sırasında işbu yazı ve logolar KİRACI tarafından sökülecek ve araçlar eski hale getirilerek temiz olarak iade edilecektir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, KİRACI tarafından firma tanımlayıcı yazı ve logoların, araçlara yapıştırılması, takılması, asılması ve sair surette kullanması nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı KİRACI ’ya rücu etme hakkına sahiptir. 
54-KİRACI aracı, araca ait belgeleri, anahtarı, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan
kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarar ile eksikliklerden KİRACI sorumlu olup, KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, araçtaki hasar ve eksiklikleri iade tarihinden sonra da inceleyerek KİRACI ’ya bildirme hakkına sahiptir. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır. 
55-KİRACI’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira süresi sonunda teslim etmemesi halinde KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e bahsedilen araca nerede olursa olsun  ve ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, aracın INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ve hasarından sorumlu değildir. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira Sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz. 
56-KİRACI, kiralanan aracın iade sürecini INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in yönlendirmelerine göre yönetecektir. İade işleminin tamamlanabilmesi için KİRACI, kendisine iletilen tüm talimatları eksiksiz olarak  yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple aksi belirtilmediği sürece KİRACI, iade sürecinde Mobil Uygulama üzerinden verilen talimatlar çerçevesinde kiraya konu aracın 5 tarafının (ön, arka, sağ, sol ve iç kısım) yeterli ışık düzeyinde, net ve araç cephesinin tamamı görünecek şekilde fotoğrafını çekmeli ve sisteme yüklemelidir. Fotoğraf yükleme işleminin yapılmamış olması veya yüklenen fotoğrafların yukarıda belirtilen standartlarda olmaması sebebiyle kiralama işlemi sonrasında araçta tespit edilecek hasarlardan KİRACI sorumlu olacaktır. 
57-KİRACI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla birlikte EK de belirtilen plaka numaralı aracı teslim almış sayılacaktır. KİRACI yine aynı şekilde aracı teslim alınan ve iş bu sözleşmede belirtilen şekilde iade edecektir. Kiralama süresi bu işlemler tamamlanıncaya kadar devam edecek olup KİRACI bu durumu peşin olarak kabul eder.
58- Aracın Trafik kurallarına uygun olmayan şekilde (park edilmesi, yasal hız sınırlarının aşılması vb.) kullanılması sebebiyle oluşacak tüm zarar ve hasarlar
 KİRACI ’nin sorumluluğundadır. 
59-İşbu Sözleşme, KİRACI ’nin kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin KİRACI tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmesi koşulu ile kiralama
sonuna kadar geçerlidir. İşbu Sözleşme’nin yenilenmeyerek sona erdirilmesi durumunda, sona erme tarihinde KİRACI ’ya kiralanmış araç var ise, Sözleşme bahse konu aracın iade tarihinde iade edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. İşbu Sözleşme sona erse dahi taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını diğer taraftan talep etmeye yetkilidir. 
60-INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, gerek görmesi durumunda, Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesih  tarihinde KİRACI kiralamış aracı, gecikmeksizin iade edecektir. Sözleşme sona erse dahi taraflar işbu Sözleşme ’den kaynaklanan hak ve alacaklarını diğer taraftan talep etmeye yetkilidir. 
61- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret, KİRACI ’nin işbu Sözleşme ile yükümlendiği taahhütleri ihlal etmesi durumunda Sözleşme ’yi derhal haklı nedenle ve herhangi bir ek bildirime, ihbara ve ihtara gerek olmaksızın feshedebilir. 
62- Taraflardan birinin ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kendisine herhangi bir sebeple kayyım atanması halinde diğer taraf işbu Sözleşmeyi hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın haklı nedenle feshedebilir. Ayrıca, KİRACI ’nin INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin takdirine bağlı olarak) halinde işbu Sözleşme hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.(çok geniş bir yetki tanınmış; bu tespit neye göre yapılacak açık değil bu cümle bizi genel işlem koşullarına taşıdığı için ileride olumsuzluk oluşturabilir.)
63- Taraflardan birini etkileyen mücbir sebebin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde, diğer Taraf Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. 
64- İşbu Sözleşme’nin feshi halinde, fesih bildiriminin tebliğ alınmasından itibaren KİRACI derhal aracı iade yerinde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı takdirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in el koyma hakkını kullanması nedeniyle INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’ten hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ağır bir şart)
65- Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar Taraflar işbu Sözleşme ’den doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
66- Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından el konularak teslim alINS İNŞAAT VE EMIN FINANSALın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira ve mesafe ücretlerinin tamamını, doğacak KDV’si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranında temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI ’dan talep edebilir. 
67- İşbu Sözleşme süresinin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda dahi, Sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilen kiralamalar ile ilgili KİRACI ve Kullanıcının sorumluluğu
 devam eder.
68-Kiracı kira bedeli ve sair bedellerin ödenmemesi halinde hakkında INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple teminat ödenmesi gerektiğinde ilgili bedel, KİRACI ’ya rücu edilebileceğini kabul eder.
69- KİRACI INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in yazılı onayını almadan işbu Sözleşmeyi, Sözleşme ’den kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini başkasına devir ve temlik edemez. Aracı alt kiraya veremez. KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin yazılı onayını almadan kendisine teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, yurt dışına çıkarılamaz. 
70- Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari, mesleki bilginin ve Kişisel Verinin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da
çalışanları tarafından Rekabet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, KVKK ve sair ilgili kanunlar kapsamında üçüncü kişilere Sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu Sözleşme sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. Taraflar, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları durumunda diğer tarafın maruz kaldığı her türlü zararını karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
71- KİRACI, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in işbu Sözleşme konusu araç kiralama hizmetinin ifası için edinilmesi, işlenmesi veya hizmet aldığı üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlar ile paylaşması zorunlu olan Kiracılara ait kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine aktarılmasına açık rızasının olduğu kabul eder. Bu hususa ilişkin açıklayıcı bilgilendirmeler ve onamlar sözleşmenin devamındaki ilgili yerlerde ayrıntısıyla açıklanmaktadır.
72- INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından işbu Sözleşme kapsamında kiralamaya sunulan araçlarda, Sözleşmeye konu hizmetin verilebilmesi ve gerekli diğer operasyon el işlemlerin ifası amacıyla araçlarda araç takip sistemi v.b. KİRACI ’nın kişisel verilerini toplayan ve kaydeden cihazlar bulunmakta olup, araçlar bahse konu sistemler ile izlenmekte ve araç konum ve km bilgileri kayıt altına alınmaktadır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret işbu kayıtları güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/ soruşturmalar da kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edebilecektir. 
73-İşbu Sözleşme ’deki hiçbir ifade taraflar arasında münhasırlık ilişkisi bulunduğuna işaret etmez. Taraflar, KİRACI ’nin benzer hizmetleri üçüncü kişilerden sağlama hakkı olduğunu
kabul ve beyan eder. 
74-İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların
çözümünde Küçükçekmece Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
75-INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’in işbu Sözleşme ve KİRACILIK koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklikler iletişim bilgileri üzerinden KİRACI ’lara bildirilecek ve KİRACI ’ların onayı alınacaktır. KİRACI ’nin yapılan değişikliklere onay vermemesi halinde INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret ’nin işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı saklıdır. 
76-Taraflar, işbu Sözleşme ‘de ve Mobil Uygulama ’da yazılı adreslerinin (ev, işyeri, e-posta vs.) kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak e-posta dahil tüm bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
77-İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi KİRACI tarafından ödenecektir. 
78-Tarafların işbu Sözleşme ‘de tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. KİRACI sözleşmenin kabulünden sonra ve aracın tesliminden önce siparişi iptal eder ise, KİRAYA VEREN ’in bundan doğan zararını tazmin yükümlülü”ğü” nün yanında (     Günlük )toplam kira bedelini cezai şart olarak ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI kiraladıgı gun kadar (             TL ) cezai şart bedelinin fahiş̧ olmadığını, kendisinin maddi mahvına sebep olmayacağını ve tenkisini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.Kira süresinin sona ermesi üzerine, aracın KİRACI tarafından KİRAYA VEREN'e teslim edilmemesi ve aracın KİRACI'nın elinde bulundurulması nedeniyle KİRAYA VEREN'in kira bedeli işletmesi, araca ilişkin kira süresinin yenilendiği ya da belirsiz süreli bir kira ilişkisine döndüğü anlamına gelmeyecektir. Taraflar aksine yazılı olarak anlaşmadıkça araca ilişkin kira süresi, süre sonunda kendiliğinden sona erecektir. Kira süresinin sona ermesi ile sözleşme konusu araçlar Kiracı tarafından 3 gün içerisinde KİRAYA VEREN'e iade edilecektir. Kiracı, bu süre içinde araç̧/araçları iade etmezse işbu cezai bedeli ödeyeceğini kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 
EMDACAR
79- İşbu Sözleşme ‘de yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte
kalacak, muteberi yetini korumaya ve taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.
80- Seksen (80) maddeden ibaret işbu Sözleşme bütün koşulları okunup KİRACI tarafından kabul edilmiştir. İşbu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş olup sözleşme aslı INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret bünyesinde bırakılmış, sözleşmenin bir kopyası ise KİRACI ’ya verilmiştir.
                                                                                                                                    KİRACI                                        
   
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TİCARET LTD. ŞTİ. temel hak ve özgürlüklerin korunması, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı çerçevesinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olup KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü  yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin açıklamaları içerir işbu Kişisel verilerin korunması başlıklı kısmı düzenlemiştir.
Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla aramızdaki sözleşmese ilişkilerin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve
geliştirilmesi çerçevesinde toplanmaktadır. INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret tarafından söz konusu kişisel verileriniz araç satışı ve kiralaması ile servis & bakım gibi hizmetlerin sağlanması, rezervasyon işlemlerinin yönetilmesi, kiralamanın yerine getirilebilmesi, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve şirketin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikalarında ayrıntısı yer alan amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenecek ve belirtilen kişilere aktarılacaktır. 
                                                                                                                                     KİRACI                                        
   
   
   
   
   
ELEKTRONİK VERİ İLETİŞİM İZNİ  
İşbu sözleşme ile imza altına alınan onayım ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Ticari
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TİCARET LTD. ŞTİ.. ve bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin, iletişim bilgilerimin, işbirliği yapmakta olduğunuz ve ileride işbirliği yapacağınız firmalarla paylaşılmasına onay vermek üzere fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak; SMS, e-posta, telefon sosyalmedya ve mektup gibi çeşitli kanallardan bilgilendirme ve kampanya mesajları ile ticari elektronik ileti almak istediğimi kabul ve beyan ederim.
Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metnini ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.
o    SMS/kısa mesaj                                                                                                        KİRACI                                        
o    Telefon   
o    E-posta/mail  
   
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMACI 
INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TİCARET LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden üyelik kaydınızın oluşturulması, kişisel üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, üyelik iptallerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerinizin alınması ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, onayınıza istinaden üyeliğiniz dolayısıyla INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TİCARET LTD. ŞTİ. ve bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin, iletişim bilgilerimin, işbirliği yapmakta olduğunuz ve ileride işbirliği yapacağınız firmalarla paylaşılmasına onay vermek üzere fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak; SMS, e-posta, telefon ve mektup gibi çeşitli kanallardan bilgilendirme ve kampanya mesajları ile ticari elektronik ileti almanız amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, internet sitemizin üzerinden üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, internet sitemize üyelerinin bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacı ile aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir. 
Kimlik Bilgisi - İletişim Bilgisi - Finansal Bilgi - İşlem Güvenliği Bilgisi - Hukuki işlem -  Diğer  
Söz konusu kişisel veriler 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile mali Suçlar, kara paranın aklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek; internet sitemize üye olur iken tarafınızla akdedilen Üyelik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere, gerektiğinde Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve Bankalar, hizmet sağlayıcı firmalar ile veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ  
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/1 ve m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:
   
-         Açık rızanız  
-         Kanunlarda açıkça öngörülmesi  
-         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
-         Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.   
-         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.   
-         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.   
   
Açık rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı geri alma hakkınız mevcuttur.  
KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE GEREKEBİLECEK İRTİBAT BİLGİLERİMİZ  
KVKK Madde 11 uyarınca, tarafımıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel
verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a.      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,   
c.       Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,   
d.      Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  
e.      Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
f.       Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
g.      İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.      Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 
i.       Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak,
başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 
j.       İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme
 yapılacaktır. 
                                                                                                                                 KİRACI                                        
   
   
   
   
EMDACAR
KİŞİSEL VERİLERİNİZ KAPSAMINDA VERİ SORUMLUSU:  
   
INS İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD ŞTİ. VE EMIN FINANSAL ANALIZ DANISMANLIK YATIRIM VE DIS TİCARET LTD. ŞTİ.  
Adres: İKİTELLİ OSB MAH. GİYİM SANAATKARLAR SİTESİ NO 1 A BLOK DEPOSİTE OFİS KAT:3 NO 308 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Tel: 0212 532 32 38 / 0507 073 77 33  
   
Kiralama Koşulları ve Önemli Bilgiler  
Kiralama esnasında oluşan ve kira ücretine dahil olmayan her türlü ekstralar (trafik cezası, akaryakıt giderleri, HGS/OGS otoyol, köprü, geçit, otopark kullanımları, kilometre aşım ücretleri vs.) kiracıdan talep edilecektir.   
Her türlü trafik cezası, cezanın peşin olarak ödenmemesi ve INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e iletilmesi halinde cezalar KİRACI ’dan bilahare tahsil edilecektir.
Sözleşmeye konu araç gruplarına göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. KİRACI aracı  kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu sözleşmenin tüm hükümlerine uymasını sağlamakla yükümlüdür.  
Kiralama başlangıcında KİRACI ’nın kredi kartından kira bedeline ek DEPOZİTO alınabilir. İade süresi günlük ve haftalık 3. Günde. Bir haftayı ile İki haftalık kiralamalarda 5. Günde Bir aylık kiralamalarda ise 7 iş günü içerisinde borçlu olmadığı takdirde İadeleri gerçekleşir.  
Aylık kiralamalarda tüm araçlar için 3500 km/ay ve günlük kiralamalarda 200 km/gün kullanım limiti bulunmaktadır. Limit aşımında aşılan km başına 1-TL ücret KİRACI ’dan alınacaktır.
KİRACI, işbu sözleşme kapsamında ödemekle yükümlü olduğu tüm bedelinin kiralama başlangıcında INS İNŞAAT VE EMIN FINANSAL Ticaret’e bildirdiği kredi kartından önceden izin alınmaksızın tahsil edilmesine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
                                                                                                                                 KİRACI                                        

 
Ödeme Seçenekleri